Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Stichting Woongenot

artikel  1          definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.     Stichting Woongenot: gebruiker van deze leveringsvoorwaarden.
b.     de wederpartij: de rechtspersoon, dan wel diens rechtsopvolger(s), met wie Stichting
Woongenot een overeenkomst heeft afgesloten tot het verrichten van werkzaamheden, zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst

Artikel  2           toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, samenwerking en overeenkomst tussen Stichting Woongenot en de wederpartij, en worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst(-en) welke tussen Stichting Woongenot en wederpartij wordt (worden) gesloten met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden.

2.2       Andere algemene voorwaarden of andere bepalingen van de wederpartij worden niet aanvaard, tenzij dit schriftelijk tussen Stichting Woongenot en de wederpartij wordt overeengekomen.

Artikel  3           aanbiedingen

3.1       Aanbiedingen van Stichting Woongenot zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in, dat naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden is verstrekt.

3.2       Offertes van Stichting Woongenot zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot en met 4 weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3       Stichting Woongenot behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden en/of offertes te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden door Stichting Woongenot zo spoedig mogelijk aan de klant medegedeeld vóór inwerkingtreding.

3.4       Stichting Woongenot is vrij om verzoeken tot het leveren van diensten zonder opgaaf van reden te weigeren.

artikel  4           verplichtingen wederpartij

4.1       De wederpartij is verplicht alle informatie, documenten, gegevens, zaken en cruciale beslissingen die Stichting Woongenot nodig heeft om de uitvoering van de werkzaamheden goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, te verstrekken.

4.2       Stichting Woongenot behoudt zich het recht voor maatregelen te treffen zoals die aangekondigd zijn en vermeld staan in de aanbiedingsbrief c.q. offerte, indien wederpartij niet meewerkt aan deze verplichtingen.

artikel  5           verplichtingen en rechten van Stichting Woongenot

5.1       Stichting Woongenot zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Deze verplichting heeft altijd het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, tenzij het bereiken van het resultaat niet afhankelijk is van derden.

5.2       Stichting Woongenot zet bij de uitvoering van haar opdrachten medewerkers in die deskundig en ervaren zijn in het werkgebied van Stichting Woongenot. De Stichting bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar doet dit uitsluitend in onderling overleg.

Artikel  6           personeel

6.1       Wanneer de samenwerking/overeenkomst(-en) is (zijn) aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Stichting Woongenot gerechtigd zijn in overleg met de wederpartij deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. De wijziging mag de kwaliteit, noch de continuïteit van de te verrichten werkzaamheden verminderen. Een wijziging van de personele inzet kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Stichting Woongenot plaatsvinden.

6.2       De wederpartij zal Stichting Woongenot vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de samenwerking/overeenkomst(-en) schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie.

artikel  7           intellectueel eigendom

7.1       Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten, in het bijzonder modellen, concepten, ontwerpen berusten bij Stichting Woongenot.

7.2       Alle kennis, technieken, concepten en ideeën, opgedaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, staan vrijelijk ter beschikking van Stichting Woongenot.

Artikel  8           uitvoeringstermijnen

De opgave van de looptijden in de overeenkomst(-en) en/of opdrachtbevestiging(en) is naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de samenwerking/overeenkomst(-en) bekend waren en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij een verwachte overschrijding van enige termijn zal Stichting Woongenot zo spoedig mogelijk in overleg treden met de wederpartij.

artikel 9                        aansprakelijkheid

9.1.      Stichting Woongenot is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd.

9.2.      Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van Woongenot in de nakoming van de overeenkomst, zal de wederpartij Stichting Woongenot in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestaties alsnog conform de overeenkomst te verrichten. In dat geval is Stichting Woongenot nimmer tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

9.3.      Stichting Woongenot is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9.4.      De wederpartij vrijwaart Stichting Woongenot voor aanspraken van derden.

artikel 10          prijs & betaling

Voor zover in de overeenkomst sprake is van door de wederpartij te betalen bedragen, gelden de volgende regels:

10.1     Alle door Stichting Woongenot vermelde prijzen gelden in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

10.2     Alle door Stichting Woongenot  vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

10.3     Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, (wettelijke) wijzigingen in lonen en/of prijzen zich voordoen, is Stichting Woongenot gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij met de wederpartij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

10.4     Betalingen dienen te worden voldaan volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Indien op de factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum.

10.5     Indien de opdrachtgever enige factuur van Stichting Woongenot niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de wederpartij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

10.6     Indien wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde totale bedrag (inclusief de wettelijke rente) te voldoen, kan Stichting Woongenot de vordering ter incasso uit handen geven. Wederpartij is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

artikel 11          overmacht

11.1     Stichting Woongenot is niet gebonden aan termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de samenwerking/overeenkomst(-en) hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien een overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Stichting Woongenot en de wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

11.2     Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een wederpartij of een derde, van wie goederen en/of diensten en/of beslissingen moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, zoals stakingen.

artikel 12          opschorten

12.1     Indien voor de uitvoering van de samenwerking/overeenkomst(-en) noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Woongenot worden gesteld of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Woongenot in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de samenwerking/overeenkomst(-en). In het uiterste geval heeft Woongenot het recht de samenwerking/overeenkomst(-en) met onmiddellijke ingang te beëindigen.

12.2     In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen geheel of gedeeltelijk over en weer opgeschort. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door een schriftelijke en aangetekende verklaring opzeggen zonder dat er recht op schadevergoeding ontstaat.

12.3     Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet.

artikel 13          beëindiging & tussentijdse beëindiging

13.1    Stichting Woongenot is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder verplichting tot enige schadevergoeding, indien de wederpartij zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

13.2     Onverminderd de aanspraken welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden jegens elkaar geldend kunnen maken, zal Stichting Woongenot de wederpartij bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de wederpartij in redelijkheid kan verlangen teneinde het behoud van de continuïteit van de werkzaamheden die onderwerp van de overeenkomst zijn, door een ander te doen verrichten.

artikel 14          vertrouwelijke informatie & geheimhouding

Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de samenwerking /overeenkomst(-en) van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Vertrouwelijk is in ieder geval die informatie die door één der partijen als zodanig is aangeduid. Stichting Woongenot respecteert de privacy van de wederpartij en diens medewerkers.

artikel 15          klachten

Eventuele klachten worden eerst aan Stichting Woongenot kenbaar gemaakt. Ingeval van een terecht bevonden klacht, heeft Stichting Woongenot  de keuze tussen het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door wederpartij reeds betaalde honorarium.

artikel 16          geschillen en toepasselijk recht

16.1     Op de algemene voorwaarden en op de samenwerking/overeenkomst(-en) tussen Stichting Woongenot en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2     De geschillen welke tussen Stichting Woongenot en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Stichting Woongenot met de wederpartij gesloten samenwerking/overeenkomst, zullen in eerste instantie worden getoetst aan de voorwaarden waaronder Stichting Woongenot haar diensten verleent en/of gemachtigd is haar diensten te verlenen. Indien na toetsing geschillen blijven bestaan, zullen deze worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

Artikel 17          partiële nietigheid

Indien enige passage in deze Voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de Voorwaarden van de overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige, c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling heeft die partijen met de Overeenkomst en de Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.